smart-positioner-827a-x4-00h-m10-g-npp-arca-vietnam.png

Smart Positioner code: 827A.X4-00H-M10-G | NPP Arca Vietnam

Hướng dẫn vận hành này chứa tất cả thông tin cần thiết để kết nối và vận hành thiết bị.
Nó nhắm đến những người lắp đặt thiết bị một cách cơ học, kết nối điện và vận hành thiết bị.
Thông tin và thủ thuật để lập kế hoạch, tham số hóa và dịch vụ có chứa sách hướng dẫn mà chúng tôi có thể đặt hàng.
Hướng dẫn vận hành này hợp lệ đối với các phát minh từ phần sụn 5.00.00 về bản chất không an toàn và phiên bản an toàn.
Nội dung phản ánh tình trạng kỹ thuật tại thời điểm in. Chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi kĩ thuật trong quá trình phát triển hơn nữa

100% EU
Origin

Arca Vietnam

827A.X4-00H-M10-G
Arca Mat.: 2219997
Smart Positioner
Input 0/4-20 mA, 2/3/4-wiring
Metal Housing IP 66
Protection II2G Ex ia IIC T6/T4 Gb
single acting
Cable-Gland M 20x1,5
Air-Connection G 1/4
c/w HART-Modul