Ginice Vietnam, Đại lý Ginice Vietnam - ANS Vietnam

Cung cấp các loại van điều khiển lưu lượng dạng van điện motor, các loại van cầu, van bi, van inox on off, van bướm điều khiển tuyến tính, các loại actuator điều khiển bằng khí nén.

Ginice Vietnam, Đại lý Ginice Vietnam

Item and Description Model Vietnam Brand
PIPE TEMPERATURE SENSOR GPT-100, GPT-1000, GPT-N3K, GPT-N5K, GPT-N10K GINICE Vietnam
OUTSIDE TEMPERATURE SENSOR GOT-100 GINICE Vietnam
OUTSIDE TEMPERATURE SENSOR GOT-1000 GINICE Vietnam
OUTSIDE TEMPERATURE SENSOR GOT-N3K GINICE Vietnam
OUTSIDE TEMPERATURE SENSOR GOT-N5K GINICE Vietnam
OUTSIDE TEMPERATURE SENSOR GOT-N10K GINICE Vietnam
ROOM TEMPERATURE SENSOR GST-100 GINICE Vietnam
ROOM TEMPERATURE SENSOR GST-1000 GINICE Vietnam
ROOM TEMPERATURE SENSOR GST-N3K, GST-N5K, GST-N10K GINICE Vietnam
DUCT TEMPERATURE SENSOR GDT-100, GDT-1000, GDT-N3K, GDT-N5K, GDT-N10K GINICE Vietnam
AVERAGE TEMPERATURE SENSOR GDAT-100 GINICE Vietnam
AVERAGE TEMPERATURE SENSOR GDAT-1000 GINICE Vietnam
AVERAGE TEMPERATURE SENSOR GDAT-N10K GINICE Vietnam
AVERAGE TEMPERATURE SENSOR GDAT-N5K GINICE Vietnam
AVERAGE TEMPERATURE SENSOR GDAT-N3K GINICE Vietnam
PIPE TEMPERATURE TRANSMITTER GPTO-110 GINICE Vietnam
PIPE TEMPERATURE TRANSMITTER GPTO-420 GINICE Vietnam
OUTSIDE TEMPERATURE TRANSMITTER GOTO-105; GOTO-2 GINICE Vietnam
OUTSIDE TEMPERATURE TRANSMITTER GOTO-420 GINICE Vietnam
ROOM TEMPERATURE TRANSMITTER GRTO-2 GINICE Vietnam
ROOM TEMPERATURE TRANSMITTER GRTO-105 GINICE Vietnam
ROOM TEMPERATURE TRANSMITTER GRTO-420 GINICE Vietnam
DUCT TEMPERATURE TRANSMITTER GDTO-2 GINICE Vietnam
DUCT TEMPERATURE TRANSMITTER GDTO-105 GINICE Vietnam
DUCT TEMPERATURE TRANSMITTER GDTO-420 GINICE Vietnam
SAUNA TEMPERATURE SENSOR GSR-100 GINICE Vietnam
SAUNA TEMPERATURE SENSOR GSR-1000 GINICE Vietnam
SAUNA TEMPERATURE SENSOR GSR-N3K GINICE Vietnam
SAUNA TEMPERATURE SENSOR GSR-N5K GINICE Vietnam
SAUNA TEMPERATURE SENSOR GSR-N10K GINICE Vietnam
OUTSIDE HUMIDITY TRANSMITTER GOHO-2 GINICE Vietnam
ROOM HUMIDITY TRANSMITTER GRHO-2 GINICE Vietnam
DUCT HUMIDITY TRANSMITTER GDHO-2 GINICE Vietnam
OUTSIDE TEMP./HUMI. TRANSMITTER GOTHO-2 GINICE Vietnam
OUTSIDE TEMP./HUMI. TRANSMITTER GOTHO-2pt100 GINICE Vietnam
OUTSIDE TEMP./HUMI. TRANSMITTER GOTHO-2pt1000 GINICE Vietnam
ROOM TEMP./HUMI. TRANSMITTER GDTHO-2, GDTHO-2pt100, GDTHO-2pt1000 GINICE Vietnam
FOR DAMPER CONTROLLER POTENTIOMETER GPM-010P/R GINICE Vietnam
FOR VALVE CONTROLLER POTENTIOMETER GPM-010P/R GINICE Vietnam
ROOM TEMPERATURE CONTROLLER GRC-1100 GINICE Vietnam
PIPE TEMPERATURE CONTROLLER GPC-1100 GINICE Vietnam
DUCT TEMPERATURE CONTROLLER GDC-1100 GINICE Vietnam
DIGITAL TEMPERATURE CONTROLLER GTC Series GINICE Vietnam
DIGITAL TEMPERATURE INDICATOR GTD-5; GTD-11 GINICE Vietnam
DIGITAL TEMP./HUMI. INDICATOR GTHD-12 GINICE Vietnam
Air Diff&Pressure Switch GS-609 GINICE Vietnam
SPRING RETURN ELECTRIC LINEAR VALVE ACTUATOR GEA-10SR(I) GINICE Vietnam
PROPORTIONAL DIGITAL VALVE ACTUATOR GEA-20PD; GEA-35PD GINICE Vietnam
ON-OFF VALVE ACTUATOR GEA-55A/100A/250A GINICE Vietnam
ON-OFF VALVE ACTUATOR GEA-10A/20A/30A GINICE Vietnam
PROPORTIONAL DIGITAL VALVE ACTUATOR GEA-55PD; GEA-100PD GINICE Vietnam
PROPORTIONAL VALVE ACTUATOR GEA-20P/35P; GEA-10P;  GINICE Vietnam
PROPORTIONAL VALVE ACTUATOR GEA-55P,100P,250P GINICE Vietnam
PROPORTIONAL DIGITAL VALVE ACTUATOR - WEATHER TYPE GEA-20 / 35 (AW(s) / PDW(s)) GINICE Vietnam
PROPORTIONAL DIGITAL VALVE ACTUATOR - WEATHER, LCU GEA-55 / 100 (AL / PL) GINICE Vietnam
VALVE ADAPTOR Adaptor GINICE Vietnam
ON / OFF DAMPER ACTUATOR GDA-20AD; GDA-20A GINICE Vietnam
PROPORTIONAL DAMPER ACTUATOR GDA-20PD; GDA-40PD GINICE Vietnam
ON / OFF DAMPER ACTUATOR ACT-012 Series; ACT-013 Series; ACT-019-24S Series GINICE Vietnam
PROPORTIONAL DAMPER ACTUATOR ACT-016 Series GINICE Vietnam
2-WAY CONTROL VALVE(Bronze) GVS21 GINICE Vietnam
2-WAY CONTROL VALVE GVF21  (15A~150A) GINICE Vietnam
2-WAY CONTROL VALVE GVF21  (200A~350A) GINICE Vietnam
2-WAY CONTROL VALVE GVF22  (15A~150A) GINICE Vietnam
2-WAY CONTROL VALVE GVF22  (200A~350A) GINICE Vietnam
3-WAY CONTROL VALVE(Bronze) GXS21 GINICE Vietnam
3-WAY CONTROL VALVE GXF21 (15A~150A), GXF21 (200A~350A) GINICE Vietnam
3-WAY CONTROL VALVE GXF-D GINICE Vietnam
2-WAY STAINLESS STEEL VALVE GVF-S GINICE Vietnam
3-WAY STAINLESS STEEL VALVE GXF-S GINICE Vietnam
Ball Valve GQ, GQ GINICE Vietnam
Electric butterfly valve GQ, GQ (ON-OFF), GQ 시리즈(비례식 GINICE Vietnam
PNEUMATIC ACTUATOR GD,GS series GINICE Vietnam
LIMIT SWITCH BOX GLB-1 , GLB-2 Series GINICE Vietnam
ELECTRIC ROTARY ACTUATOR GQ-001~004 GINICE Vietnam
ELECTRIC ROTARY ACTUATOR GQ-006~008 GINICE Vietnam
ELECTRIC ROTARY ACTUATOR GQ-010~300 GINICE Vietnam

 Xem thêm sản phẩm Ginice tại đây: