Shinho Vietnam, Đại lý Shinho Vietnam - ANS Vietnam

Shinho chuyên về các thiết bị như bộ chuyển đổi tín hiệu, bộ chỉ thị kỹ thuật số, bộ chống sét lan truyền, v.v.

Shinho Vietnam, Đại lý Shinho Vietnam

SD-SERIES (SLIM TYPE)         Shinho Vietnam
SD-ISO Signal Transmitter   DC24 Only Shinho Vietnam
SD-IPS Current Loop Supply   DC24 Only Shinho Vietnam
  2Point  Output     Shinho Vietnam
SD-100 Programable Converter   Multi Shinho Vietnam
  Modbus Protocol   Standard Communication Shinho Vietnam
  2Point Output or Alarm     Shinho Vietnam
SAN-SERIES (2-Wire) Non-Isolation         Shinho Vietnam
SAN-ISO Signal Transmitter     Shinho Vietnam
SAN-IPS Current Loop Supply     Shinho Vietnam
SAN-RTD RTD Transmitter      Shinho Vietnam
SAP-T/C T/C Transmitter      Shinho Vietnam
TEMP TRANSMITTER         Shinho Vietnam
SHT-50 Head Mounting Transmitter   RTD Only Shinho Vietnam
SHT-100 Head Mounting Transmitter     Shinho Vietnam
TTS-100 Temp Transmitter   Sensor base type Shinho Vietnam
TIDC Multi Input Converter   Device Net Shinho Vietnam
ND-UT-EX(RTD) RTD Input Converter(입.출력2P)   RTD Only Shinho Vietnam
OTHER         Shinho Vietnam
SHN-8PDB 8ch Power Supply     Shinho Vietnam
Model Product Name Suffix Code Specification Shinho Vietnam
SIGNAL ARRESTER         Shinho Vietnam
SHN-ARR Signal Arrester     Shinho Vietnam
  SHN-ARR30   3kA Shinho Vietnam
SHN-ARR30-R   3kA Shinho Vietnam
SHN-ARR30-1   10kA Shinho Vietnam
SHN-ARR30-1R   10kA Shinho Vietnam
SSP20-R   20kA Shinho Vietnam
SSP-SERIES Signal Arrester     Shinho Vietnam
  SSP10-R   10kA Shinho Vietnam
SSP25-R   25kA Shinho Vietnam
SSP25(4회선)   25kA Shinho Vietnam
SSP40-R   40kA Shinho Vietnam
SSP40(4 circuit)   40kA Shinho Vietnam
TELECOMMUNICATION ARRESTER         Shinho Vietnam
SHN-TMR Telecommunication Arrester     Shinho Vietnam
  SHN-TMR   3kA Shinho Vietnam
SHN-TMR-R   3kA Shinho Vietnam
SHN-TMR-1   10kA Shinho Vietnam
SHN-TMR-1R   10kA Shinho Vietnam
TMR-RJ45   10kA Shinho Vietnam
TMR-CCTV   10kA Shinho Vietnam
TSP-10R   10kA Shinho Vietnam
TSP-20R   20kA Shinho Vietnam
TSP-10(4회선)   10kA Shinho Vietnam
TSP-20(4회선)   20kA Shinho Vietnam
TSP-40(4회선)   40kA Shinho Vietnam
POWER ARRESTER         Shinho Vietnam
SHN-PRR Power Arrester     Shinho Vietnam
  SHN-PRR125/250   3kA Shinho Vietnam
SHN-PRR125-R/250-R   3kA Shinho Vietnam
SHN-PRR125-1/250-1   10kA Shinho Vietnam
SHN-PRR125-1R/250-1R   10kA Shinho Vietnam
PSP20-R   20kA Shinho Vietnam
POWER ARRESTER(25kA~50kA)         Shinho Vietnam
PSP Power Arrester     Shinho Vietnam
  PSP30-RS 11P /22P SINGLE-PHASE Shinho Vietnam
PSP40-RS 11P /22P SINGLE-PHASE Shinho Vietnam
PSP50-RS 11P /22P SINGLE-PHASE Shinho Vietnam
PSP30-RP 11P /22P PARALLEL CONNECT Shinho Vietnam
PSP40-RP 11P /22P PARALLEL CONNECT Shinho Vietnam
PSP50-RP 11P /22P PARALLEL CONNECT Shinho Vietnam
with Alarm     Shinho Vietnam
POWER ARRESTER         Shinho Vietnam
Single phase Power Arrester     Shinho Vietnam
  PSP40-211/222 110/220V 40kA Shinho Vietnam
PSP50-211/222 110/220V 50kA Shinho Vietnam
PSP80-211/222 110/220V 80kA Shinho Vietnam
PSP100-211/222 110/220V 100kA Shinho Vietnam
PSP120-211/222 110/220V 120kA Shinho Vietnam
PSP150-211/222 110/220V 150kA Shinho Vietnam
3-phase 3-wire Power Arrester     Shinho Vietnam
  PSP40-322   40kA Shinho Vietnam
PSP80-322   80kA Shinho Vietnam
PSP120-322   120kA Shinho Vietnam
3-phase 4-wire Power Arrester     Shinho Vietnam
  PSP40-422   40kA Shinho Vietnam
PSP80-422   80kA Shinho Vietnam
PSP120-422   120kA Shinho Vietnam
POWER ARRESTER_COUNTER 내장형         Shinho Vietnam
Single phase Power Arrester     Shinho Vietnam
  PSP40C-211 / 222   40kA Shinho Vietnam
PSP80C-211 / 222   80kA Shinho Vietnam
3-phase 3-wire Power Arrester     Shinho Vietnam
  PSP40C-322   40kA Shinho Vietnam
PSP80C-322   80kA Shinho Vietnam
PSP120C-322   120kA Shinho Vietnam
3-phase 4-wire Power Arrester     Shinho Vietnam
  PSP40C-422   40kA Shinho Vietnam
PSP80C-422   80kA Shinho Vietnam
PSP120C-422   120kA Shinho Vietnam
POWER ARRESTER_DIN RAIL TYPE         Shinho Vietnam
  Power Arrester     Shinho Vietnam
  PSP40R-11P/22P Single phase 40kA Shinho Vietnam
PSP40R-3P3W 3-phase 3-wire 40kA Shinho Vietnam
PSP40R-3P4W 3-phase 4-wire 40kA Shinho Vietnam
PSP80R-11P/22P Single phase 80kA Shinho Vietnam
PSP80R-3P3W 3-phase 3-wire 80kA Shinho Vietnam
PSP80R-3P4W 3-phase 4-wire 80kA Shinho Vietnam
OTHER ARRESTER         Shinho Vietnam
  Other Arrester     Shinho Vietnam
SHN-FRR Pulse    3kA, 10kA Shinho Vietnam
SHN-PMR Potentiometer   3kA, 10kA Shinho Vietnam
SHN-RTR RTD Line   3kA, 10kA Shinho Vietnam
SHN-TCR T/C Line   3kA, 10kA Shinho Vietnam
  Rail Mounting -R   Shinho Vietnam
DIGITAL INDICAOR         Shinho Vietnam
SHN-1100 Mosaic indicator     Shinho Vietnam
  RS-485_4Digit 1100-D4   Shinho Vietnam
RS-485_6Digit 1100-D6   Shinho Vietnam
SHN-3110 Digital Indicator   AC110/220V Shinho Vietnam
  RS-485_4Digit 3110-D4   Shinho Vietnam
RS-485_6Digit 3110-D6   Shinho Vietnam
AM-4000 Auto-Manual Station     Shinho Vietnam
SHN-CAL Calibrator     Shinho Vietnam
BCD-1000 BCD Indicator     Shinho Vietnam
BCD-2000 BCD Indicator 2+3DIGIT   Shinho Vietnam
BCD-CON BCD Distributer     Shinho Vietnam
MULTI INPUT INDICAOR (with Alarm)         Shinho Vietnam
SMI-3000 Multi Input Indicator Panel Size : W72*H36 Cutting Size : W68*H32   Shinho Vietnam
  Only Display SMI-3000   Shinho Vietnam
2Alarm SMI-3200   Shinho Vietnam
RS-422 / RS-485     Shinho Vietnam
PRI-3000 Multi Input Indicator Panel Size : W96*H48  Cutting Size : W92*H45   Shinho Vietnam
  Only Display PRI-3000   Shinho Vietnam
2Alarm PRI-3200   Shinho Vietnam
4Alarm PRI-3400   Shinho Vietnam
4-20mA Output     Shinho Vietnam
RS-422 / RS-485     Shinho Vietnam
Modbus Protocol   통신기본사양 Shinho Vietnam
PRI-4000 Multi Input Indicator Panel Size : W96*H48 Cutting Size : W92*H45   Shinho Vietnam
  Only Display PRI-4000   Shinho Vietnam
2Alarm PRI-4200   Shinho Vietnam
4-20mA Output     Shinho Vietnam
PRI-5000 Multi Input Indicator Panel Size : W96*H48 Cutting Size : W92*H45   Shinho Vietnam
  Only Display PRI-5000   Shinho Vietnam
2Alarm PRI-5200   Shinho Vietnam
4Alarm PRI-5400   Shinho Vietnam
4-20mA Output     Shinho Vietnam
RS-422 / RS-485     Shinho Vietnam
BAR GRAPHIC INDICATOR         Shinho Vietnam
SB-6000 Bar Graphic Indicator Panel Size : W36*H144 Cutting Size : W33*H141   Shinho Vietnam
  Only Display SB-6100   Shinho Vietnam
2Alarm SB-6200   Shinho Vietnam
4Alarm SB-6300   Shinho Vietnam
4-20mA Output     Shinho Vietnam
Modify name plate     Shinho Vietnam
LARGE DISPLAY INDICAOR         Shinho Vietnam
SHN-3700-P Large Display Indicator PANEL Mounting   Shinho Vietnam
  2Alarm     Shinho Vietnam
4-20mA Output     Shinho Vietnam
RS-485     Shinho Vietnam
FND SIZE change   3,4inch Shinho Vietnam
SHN-3700-W Large Display Indicator Wall Mounting   Shinho Vietnam
  2Alarm     Shinho Vietnam
4-20mA Output     Shinho Vietnam
RS-485     Shinho Vietnam
FND SIZE change   3,4inch Shinho Vietnam
Modify name plate     Shinho Vietnam
SHN-3800 Large Display Indicator 2단 온도/습도   Shinho Vietnam
  2Alarm     Shinho Vietnam
4-20mA Output     Shinho Vietnam
RS-485     Shinho Vietnam
FND SIZE change   3,4inch Shinho Vietnam
Modify name plate     Shinho Vietnam
TOTALIZER & COUNTER         Shinho Vietnam
SHN-1200 Mosaic Counter   DC24V Shinho Vietnam
SHN-2000 Counter     Shinho Vietnam
SHN-2200 RPM Meter     Shinho Vietnam
SHN-2900 Large Counter 4D(2.3inch, 6D(1.5inch)   Shinho Vietnam
SHN-2700 Totalizer     Shinho Vietnam
  2Alarm     Shinho Vietnam
4-20mA Output       Shinho Vietnam
Pulse Output (O.C)     Shinho Vietnam
SHN-2800 Totalizer (Dual)     Shinho Vietnam
  2Alarm     Shinho Vietnam
4-20mA Output       Shinho Vietnam
Pulse Output (O.C)     Shinho Vietnam
RS-485     Shinho Vietnam

Xem thêm sản phẩm Shinho tại đây: