bo-chuyen-doi-communicate-convert-frc-ep190-npp-hms-vietnam.png

Bộ chuyển đổi Communicate Convert code: FRC-EP190 | NPP HMS Vietnam

Các thiết bị CANnector và FRC-EP là cơ sở cho ứng dụng thử nghiệm và mô phỏng của bạn - được định cấu hình bằng Công cụ cấu hình nâng cao Ixxat hoặc làm máy chủ cho các giải pháp dành riêng cho khách hàng.

100% Germany/ Sweden Origin

Ixxat/ HMS Vietnam

Part No. 1.13.0094.10505 Communicate Convert
Description: FRC-EP190 Flexray plus 4, (FR,CAN[4],FD[4],LIN[2],DIO[4]),
RTL: BMW Supplier

100% Germany/ Sweden Origin

Ixxat/ HMS Vietnam

Part No. 1.12.0248.00001
Description: Advanced Configuration Tool Standard